Nhm biển hiệu lệnh gồm c 9 kiểu được đnh số từ biển số 301 đến 309 để bo cc lệnh cho người v phương tiện tham gia giao thng đường bộ phải thi hnh.
 

Biển hiệu lệnh từ 301a-301i      

- Biển số 301 (a, b, c, d, e, f, h, i) "Hướng đi phải theo"
       Biển bo lệnh cho cc loại phương tiện giao thng đường bộ phải đi theo hướng mũi tn chỉ trừ xe được quyền ưu tin theo Luật Giao thng đường bộ:
    + Biển số 301a: Biển bo hiệu cc xe chỉ được đi thẳng
        Khi đặt biển  ở trước ng ba, ng tư th hiệu lực tc dụng của biển l ở phạm vi khu vực ng ba, ng tư, tức l cấm xe rẽ ở hướng tay phải v tay tri. Nếu đặt biển ở sau ng ba, ng tư (bắt đầu vo đoạn đường phố) t hiệu lực tc dụng của biển kể từ chỗ đặt biển đến ng ba, ng tư tiếp theo. Trường hợp ny cấm rẽ tri v quay đầu trong vng tc dụng của biển. Chỉ cho php rẽ phải vo cổng nh hoặc ng phố c đoạn đường từ ng ba, ng tư đặt biển đến ng ba ng tư tiếp theo.
    + Biển số 301b: Bo hiệu cc xe chỉ được rẽ phải.
        Biển đặt ở sau ng ba, ng tư bắt buộc người li xe chỉ được php rẽ phải ở phạm vi ng ba, ng tư trước mặt biển.
    + Biển số 301c: Bo hiệu cc xe chỉ được rẽ tri.
 

        Biển đặt ở sau ng ba, ng tư bắt buộc người li xe chỉ được php rẽ tri ở phạm vi ng ba, ng tư đằng sau mặt biển.+ Biển số 301d: Bo hiệu cc xe chỉ được rẽ phải.

Biển đặt ở sau ng ba, ng tư v bắt buộc người li xe chỉ được php rẽ phải ở phạm vi ng ba, ng tư trước mặt biển.
    + Biển số 301e: Bo hiệu cc xe chỉ được rẽ tri.
        Biển đặt ở trước ng ba, ng tư v bắt buộc người li xe chỉ được php rẽ tri ở phạm vi ng ba, ng tư đằng sau mặt biển.
    + Biển số 301f: Bo hiệu cc xe chỉ được đi thẳng hay rẽ phải.
        Biển đặt ở trước ng ba, ng tư bắt buộc người li xe chỉ được php đi thẳng hay rẽ phải ở phạm vi ng ba, ng tư đằng sau mặt biển.
    + Biển số 301h: Bo hiệu cc xe chỉ được đi thẳng hay rẽ tri.
        Biển đặt ở trước ng ba, ng tư v bắt buộc người li xe chỉ được php đi thẳng hay rẽ tri v được php quay đầu xe để đi theo hướng ngược lại.
    + Biển số 301i: Bo hiệu cc xe chỉ được rẽ tri hay rẽ phải.
        Biển đặt ở sau ng ba, ng tư v bắt buộc người li xe chỉ được phăp rẽ tri, quay đầu xe hoặc rẽ phải ở phạm vi ng ba, ng tư trước mặt biển.
Biển hiệu lệnh từ 302-304      
- Biển số 302(a,b) "Hướng phải đi vng chướng ngại vật"
       Biển bo hiệu cho cc loại phương tiện giao thng đường bộ hướng đi để qua một chướng ngại vật. Biển được đặt trước chướng ngại vật v ty theo hướng đi vng sang phải, sang tri. Biển c hiệu lực bắt buộc cc loại xe phải đi vng chướng ngại vật theo hướng mũi tn chỉ.

- Biển số 303 "Nơi giao nhau chạy theo vng xuyến"
       Biển bo hiệu cho cc loại phương tiện giao thng đường bộ phải chạy vng theo đảo an ton ở cc ng ba, ng tư.
       Biển c hiệu lực bắt buộc cc xe phải đi vng theo hướng mũi tn chỉ.

- Biển số 304 "Đường dnh cho xe th sơ"
       Biển bo hiệu đường dnh cho xe th sơ (kể cả xe của người tn tật) v người đi bộ.
       Biển c hiệu lực bắt buộc cc loại xe th sơ (kể cả xe của người tn tật) v người đi bộ phải đi theo đường dnh ring ny v cấm phương tiện giao thng cơ giới kể cả cc xe được ưu tin theo Luật Giao thng đường bộ đi vo đường đ đặt biển ny, trừ trường hợp đi cắt ngang qua nhưng phải đảm bảo tuyệt đối an ton xho xe th sơ v người đi bộ.
 
Biển hiệu lệnh từ 305-307      
- Biển số 305 "Đường dnh cho người đi bộ"
       Biển bo hiệu đường dnh rin gcho người đi bộ. Cc loại phương tiện giao thng đường bộ kể cả cc xe được ưu tin theo luật Giao thng đường bộ khng được php đi vo, trừ trường hợp đi cắt ngang qua nhưng phải đảm bảo tuyệt đối an ton cho người đi bộ.

- Biển số 306 "Tốc độ tối thiểu cho php"
       Biển bo hiệu tốc độ tối thiểu cho php của xe cơ giới. Biển c hiệu lực cấm cc loại xe cơ giới chạy với tốc độ nhỏ hơn trị số ghi trn biển.

- Biển số 307 "Hết hạn chế tốc độ tối thiểu"
       Biển bo hết đoạn đường hạn chế tốc độ tối thiểu, kể từ biển ny cc xe được php chạy chậm hơn trị số ghi trn biển nhưng khng được gy cản trở cho xe khc.
 
Biển hiệu lệnh từ 308-309      
- Biển số 308 (a,b) "Tuyến đường cầu vượt cắt qua"
       Biển bo tại cầu vượt, xe c thể di thẳng hoặc theo chỉ dẫn trn hnh vẽ để rẽ phải hay rẽ tri.
       Biển số 308a "Đi thẳng hoặc rẽ tri trn cầu vượt"
       Biển số 308b "Đi thẳng hoặc rẽ phải trn cầu vượt"

- Biển số 309 "Ấn ci"
      
Biển bo hiệu cho người li xe phải bấm ci. Biển đặt ở trước khc đường ngoặt gấp hoặc những nơi tầm nhn bị hạn chế.